Microneedling am Tegernsee post thumbnail

Microneedling am Tegernsee

Das Microneedling erzeugt bewusste Hautverletzungen um das Hautbild zu verbessern